Politica de confidentialitate / protectia datelor personale

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”). Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

1. CINE SUNTEM

Operatorul de date este Societatea PSILAND SRL, cu sediul social in mun. Galati, Str. Frunzei, nr. 75, judet Galati, C.U.I. 38081878, J17/1438/2017 („Societatea”), reprezentata de D-na Psiholog Violeta Simion, Administrator.

2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de email, număr de telefon) sau de la parintii/tutorele sau legal (in cazul minorilor). Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor indicate pentru fiecare dintre acestea astfel cum este detaliat în cuprinsul prezentei politici de confidențialitate.

In cazul pacientilor minori:

2.1 In scopul participarii la diversele Ateliere. Vom prelucra datele cu caracter personal ale minorilor in vederea participarea minorului la Atelierele PsiLand. Aceasta prelucrare are la baza consimtamantul parintilor sau a tutorilor legali. În ceea ce privește autorizarea titularului răspunderii părintești, trebuie avut în vedere că nu întotdeauna este cazul ca titularul răspunderii părintești să fie părintele natural al copilului, iar responsabilitatea parentală să poată fi deținută de mai multe părți/persoane care pot include atât persoane juridice, cât și persoane fizice. In acest caz, operatorul va solicita parintilor o copie a Certificatului de nastere a minorilor, in cazul in care parintii sunt divortati/separati , o copie a dovezii de incredintare a minorului unuia dintre parinti si, dupa caz, o dovada a acordului celuilalt parinte pentru participarea minorului la activitatile desfasurate in cadrul PSILAND SRL.

Solicitarea celor de mai sus se face tinand cont de prevederea regulamentului :”Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părintești a acordat sau a autorizat consimțământul, ținând seama de tehnologiile disponibile.”

In vederea incheierii contractului de furnizare a serviciilor PSILAND SRL cu parintii minorului, se vor solicita urmatoarele categorii  de date ale parintelui/tutorelui legal: nume, prenume, CNP, adresa, serie si nr. CI, telefon pentru urgente, e-mail. iar in vederea stabilirii mediului de crestere si dezvoltare a minorului, se vor solicita urmatoarele categorii de date suplimentare: ocupatia/profesia, locul de munca.

Scop Categorii de date Temei Durata stocare
Participarea la:
–  Ateliere de creativitate si terapie prin joc
– Terapie logopedica
– Module de dezvoltare personala de grup
– Dezvoltare personala individuala
– Programe psihoeducationale
–  After school
–  Before school
Date ale minorilor: Astfel cum acestea au fost furnizate de către parinte/turore in Formularul de inscriere; anamneza intocmita de psiholog Consimtamantul parintelui/tutorelui 10 ani
Incheierea contractului Date ale parintilor: nume, prenume, CNP, adresa, serie si nr. CI Contractul 10 ani
In vederea intocmirii anamnezei Ocupatia/profesia, locul de munca Consimtamantul 10 ani

Pentru clientii adulti:

2.2 Oferirea de servicii psihologice. Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră pentru unul din urmatoarele scopuri:

a) Evaluarea psihologică clinică, în temeiul normelor legale,în vederea emiterii unor certificate sau alte documente legale pornind de la profilul dumneavoastră psihologic și / sau starea dumneavoastră de sănătate mentală. Acestea sunt necesare în interacțiunea dumneavoastră cu anumite autorități publice (de exemplu Comisia de expertiză a capacității de muncă, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Instanțe de Judecată etc.);
b) Evaluare psihologică în scop de cercetare, autocunoaștere, dezvoltare personală sau de analiză a necesității unei intervenții psihologice,având în vedere caracteristicile dumneavoastră psihologice, starea de sănătate mentală, nivelul de dezvoltare al funcțiilor psihice sau climatul psihosocial / familial;
c) Realizarea unei intervenții de psihoterapie sau consiliere psihologică, în vederea rezolvării sau ameliorării problemelor de sănătate mentală, a unor traume, a unor situații de viață dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale;
d) Evaluarea psihologică, în temeiul normelor legale în vigoare privind supravegherea sănătății lucrătorilor (angajare, menținere în funcție / evaluare periodică, reluarea activității, schimbarea funcției);
e) Servicii de evaluare și analiza psihologică a nevoilor organizației, psihodiagnoza organizațională, recrutare și selecție de personal, managementul talentelor, intervenție organizațională, coaching;
f) Evaluare și / sau intervenție în servicii de consiliere vocațională și orientare în carieră;
g) Evaluare psihologică în domeniul transporturilor, în temeiul normelor legale (examinarea pentru școlarizare în conducerea autovehiculelor, pentru redobândirea permisului, siguranța transporturilor);
h) Analiză de nevoi sau asistență de specialitate / intervenție în domeniul transporturilor;
i) Evaluarea psihologică a nivelului de dezvoltare psihologică sau a nivelului de adaptare la un context educativ, evaluarea persoanelor cu cerințe educative speciale;
j) Consiliere, asistență sau intervenții psihoeducaționale, logopedice, de orientarea școlară / profesională sau intervenții specifice pentru persoanele cu handicap / cerințe educative speciale;
k) Evaluarea psihologică în vederea selecției candidaților pentru instituțiile militare, pentru controlul psihologic periodic sau pentru pregătirea pentru misiuni speciale a personalului militar sau a personalului afiliat altor structuri de securitate și siguranță națională;
l) Evaluareapentru instruire, deținerea și utilizarea armelor și a muniției, inclusiv a armelor letale sau neletale, în temeiul normelor legale în vigoare;
m) Asistența psihologică a personalului angajat în structuri de securitate și siguranță națională;
n) Evaluarea comportamentului simulat sau evaluare psihologică pentru investigarea particularităților psihologice ale făptuitorilor, suspecților, martorilor, cu relevanță pentru diagnoza actului infracțional;

Scop Categorii de date Temei Durata
– Dezvoltare personala individuala
– Dezvoltare personala de cuplu
– Module de dezvoltare personala de grup
– Program psihoeducational
Asa cum au fost descrise mai sus
Nume, precume, adresa, telefon, adresa de e-mail, CNP, seria si nr cartii de identitate, semnatura Consimtamantul persoanei vizate 10 ani

 

2.3 Procesul de recrutare. Dacă alegeți să aplicați la un loc de muncă, în calitate de candidat, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurarii activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Societății. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract de muncă. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Societății de a vă avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.

Scop Categorii de date prelucrate Temei Durata
Recrutare Datele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de email, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, etc. Interes legitim Pe perioada desfasurarii procesului de recrutare
Stocarea CV-ului Datele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de email, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, etc. Consimtamant 1 an după terminarea procesului de recrutare

 

2.4 Prelucrarea datelor reprezentanților partenerilor contractuali implicați în derularea contractelor cu Societatea și/sau reprezentanților autorităților publice. Dacă sunteți persoană de contact a partenerilor, a potențialilor parteneri sau a autorităților publice cu care interacționează Societatea în derularea contractelor, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • Pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Societate și parteneri sau potențiali parteneri;
  • Pentru inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente;

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Societății de a iniția și desfășura relațiile contractuale si/sau cu autoritatile publice în derularea activității Societății în contextul oferirii produselor si serviciilor Societății. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Societatii de a-si desfasura activitatea.

Scop Categorii de date Temei legal Durata
Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Societate și parteneri sau potențiali parteneri; Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție, semnătură Interes legitim Pe durata desfășurării relațiilor contractuale, dar nu mai mult de 10 ani
Inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate si reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție, semnătură Interes legitim Pe durata activitatii

 

 

2.5 Raporturile de munca: Gestionarea eficientă a raporturilor de muncă decurgând din CIM; Administrare de personal; Monitorizare prezenţa; Salarizare, acordare tichete de masă; Impozitare; Programare medicina muncii; Efectuare protecţia muncii; Derulare activitate comercială/contractuală a PSILAND SRL Monitorizare şi supraveghere personal; Efectuarea cercetării disciplinare; Recuperare debite restante; Asigurare pregătire profesională; Arhivare; Scopuri statistice; Protecţia obiectivelor, bunurilor, valorilor, persoanelor şi datelor personale; Prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor; Comunicare internă; – prelucrare in temei legal

Persoanele vizate sunt angajaţii PSILAND, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora şi membrii familiilor acestora.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume:  numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie aflati in intretinere, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civila, telefon, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională –diplome – studii, date bancare, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video şi carduri de acces/pontaj, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate, date biometrice, date privind sănătatea, date referitoare la săvârşirea de infracţiuni, condamnări penale/măsuri de siguranţă, referitoare la sancţiuni disciplinare, contravenţionale, date privind cazierul judiciar etc.

Refuzul angajatilor de a furniza datele personale corecte determină imposibilitatea iniţierii/derulării unei relaţii contractuale de muncă, imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor legale  incidente şi a realizării intereselor legitime ale Psiland SRL si ale angajatilor sai.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: angajatul sau reprezentanţii săi legali/împuterniciţii, reprezentanţii CCICJ, clienţi, furnizori, societăţi bancare, companii de recuperare creanţe, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi locale, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi de asigurare şi reasigurare,  organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Scop Temei Durata
Derularea raporturilor de munca legal Perioada legala de pastrare a informatiilor din dosarul de personal/state de plata

 

2.6 Psihologul – persoana imputernicita: Dacă serviciile sunt prestate ca urmare a unui contract între Psiland SRL și o persoană juridică (o policlinică de medicina muncii, un angajator etc.), respectiv dacă serviciul este solicitat de către o persoană juridică, psihologul nu are el calitatea de operator, ci el are calitatea de persoană împuternicită. Se impune ca între psiholog și acel terț partener să existe încheiat un contract de servicii, în care să fie incluse clauzele expres menționate de GDPR.  In acest caz temeiul prelucrarii este contractul de servicii incheiat intre PSILAND si operatorul principal, Psiland SRL avand calitate de imputernicit. In acest caz Psiland SRL nu va obtine direct consimtamantul persoanelor vizate (responsabilitatea in aces sens fiind a operatorului) insa se va asigura contractual ca operatorul va indeplini aceasta obligatie de obtinere a consimtamantului persoanelor vizate.

Scop Categorii de date Temei Durata stocare
Desfasurarea contractului de servicii incheiat cu operatorul nume, prenume, CNP, adresa, serie si nr. CI, rezultatele investigatiilor psihologice obiect al contractului cu operatorul Contractul de servicii cu operatorul 10 ani

 

2.7 Date colectate prin intermediul site-ului www.psihologvioletasimion.ro

In acest caz colectam prin intermediul formularului de contact datele persoanelor care doresc sa ne contacteze prin intermediul unui mesaj lasat la optiunea “Contact” de pe site si anume: nume, prenume, e-mail, nr. Telefon.

Scop Categorii de date Temei Durata stocare
Colectarea de mesaje de la potentiali clienti nume, prenume, e-mail, nr. telefon consimtamant 6 luni

 

3. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi furnizorii de servicii de contabilitate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații:

(i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspecția Muncii, organele de poliție, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală;

(ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată;

(iii) imputernicitilor nostri Imagine Plus SRL in cazul mesajelor lasate la Formularul de ontact de pe site-ul www.psiland.ro

(iii) imputernicitilor nostri – societatea de contabilitate –  in cazul datelor de facturare.

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

În contextul operațiunilor descrise mai sus, precizam ca datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate în străinătate nici către state din Uniunea Europeană („UE”) si nici catre tari terte.

5. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, precum și a duratelor menționate mai sus. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens. Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal fie pentru

  • perioada prevăzută de lege; sau
  • o perioadă nedeterminată, dacă legile și regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, în acest caz, vă informam că orice prelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării dvs., că anumite date sau toate datele dumneavoastră vor fi eliminate;
  • sau până la încetarea existenței scopului relevant aplicabil anumitor date.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

6. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

7. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexact;

c. completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care

(i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal),

(ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal,

(iii)persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea,

  • datele au fost prelucrate ilegal,
  • ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau
  • datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

d. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care:

(i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

(ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date;

(iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau

(iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

e. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

f. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

h. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: mun. Galati nr. Frunzei nr. 75, Jud. Galati sau prin e-mail la dpo@psiland.ro.

i. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

9. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care neați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

10. CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Administratorul Societatii, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contact: dpo@psiland.ro.


SOLICITARE DATE PERSONALE

Sunt de acord ca psihologvioletasimion.ro să colecteze adresa mea de email, adresa de IP și datele legate de browser-ul folosit, în scopul generării raportului cu datele mele personale.


SOLICITARE STERGERE DATE PERSONALE

Sunt de acord ca psihologvioletasimion.ro sa colecteze adresa mea de email, adresa de IP si datele legate de browser-ul folosit, in scopul stergerii datelor mele personale.